گیل آگاه- یادداشت؛

“اصالت تفکر”

افراد لمپن و وابسته به جریانهای سیاسی گروهی و جناحی که از آبشخور دریافتهای ناقص مفاهیم و معانی حوزه علوم انسانی ، سمپاتی حزبی ارتزاق کرده و زحمت برای عقلای متفکرجامعه درست میکنند، با ادعای روشنفکری، ضمن تخریب مبانی اندیشه های بلند و حیانی و سیره عملی نبوی (ص) به بیان اراجیفی می پردازندکه خودشان هم در باورپذیری آن تردید دارند.

پایگاه خبری و تحلیلی گیل آگاه l یادداشت- مصطفی شریعتی رودسری: بشر با فکرکردن و اندیشیدن، از مجموعه خلقت متمایز گشته است. فکرکردن مهارتی هست یادگرفتنی، و با دانش و تجربه و پختگی، مرجعیت و اتقان پیدا می کند. جمعی از اندیشیدن منتفع گشته و به دیگران هم سودمی رسانند. و جماعتی، تنها بارکش اندیشه ها می شوند و عایدی پیدا نمی کنند! تولید فکر اساسا مشکل و دارای چارچوب های خاص می باشد. و فکر منطقی حتما روشمند(متدولوژیک) است.
بشریت را چاره ای نیست از اینکه تولیدکننده و یامصرف کننده باشد. اماگاهی افرادی پیدامیشوند که با هیاهو و جنجال آفرینی و غوغاسالاری خود را در جایگاه اندیشمندان متعهد و متبحر جازده و مردم عامی را غافلگیر می سازند. و مدتها در این عرصه جولان میدهند.!!!

مصداق چنین جماعتی افراد لمپن و وابسته به جریانهای سیاسی گروهی وجناحی است که از آبشخور دریافتهای ناقص مفاهیم و معانی حوزه علوم انسانی ، سمپاتی حزبی کرده و زحمت برای عقلای متفکرجامعه درست میکنند. با ادعای روشنفکری، ضمن تخریب مبانی اندیشه های بلند و حیانی و سیره عملی نبوی (ص) به بیان اراجیفی می پردازندکه خودشان هم در باورپذیری آن تردید دارند.

دراین راه (بخصوص درفضای بی در و پیکر مجازی) جولان داده وموجب انحراف اعتقادی و عقیدتی نوجوانان و افراد ساده دل می شوند و با نا امیدسازی زمینه های مقابله گری و ستیزه گری اجتماعی را فراهم میسازند.
باید به این جماعت گفت که: “اگرچه کاسبکار زرنگی هستید ولیکن حنای شما دیگر رنگی ندارد.

“والدین و اولیای اجتماعی باید مواظب دامهای شیطانی این شیادان خوش خط وخال باشند و با افشاگری چهره نقاب زده اینها به تبیین واقعیتها و رویدادهای ریز و درشت بپردازند.

انتهای پیام/